STTVăn bảnTải về
46Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù  
47Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
48Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
49Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
50Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
51Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin
52Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
53Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 BỘ XÂY DỰNG quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
54Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
55Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
56Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
57Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016BỘ XÂY DỰNG quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
58Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
59Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
60Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng