Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Ban quản lý, gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc

Giám đốc Ban quản lý chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.

Phó Giám đốc Ban quản lý là người giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đôc vãng mặt, 01 Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành hoạt động của Ban quản lý.

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Hành chính - Tổng hợp;

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định;

Phòng Quản lý Dự án.

Cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức nghiệp vụ.