STTVăn bảnTải về
1Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
3Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tập trung cấp quốc gia
4Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
5Quyết định 315/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
6Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
7Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày 21/08/2012 Bộ NN&PTNT V/v ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo GS, đánh giá đầu tư các DAĐT bằng nguồn vốn
8Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/08/2012 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông