STTVăn bảnTải về
1Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
2Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
3Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
4Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
5Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
6Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
7Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
8Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
9Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
10Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
11Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
12Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
13Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
14Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
15Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.