STTVăn bảnTải về
1Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 26/05/2021 Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
3Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
4Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020
5Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/06/2019 Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
6Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019
7Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
8Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
9Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
10Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
11Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
12Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
13Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
14Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013