Đầu mối tiếp nhận thông tin

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin: 0273.818.950

Địa chỉ email: pthongbnn@tuyenquang.gov.vn

Danh sách người đứng đầu cơ quan, cán bộ thực hiện tiếp nhận thông tin:

 
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
I LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ      
1 Lê Hải Hùng Giám đốc 02073.818.950 haihungtq@gmail.com
2 Nguyễn Khánh Tịnh Phó Giám đốc   nkhtinh77@gmail.com
         
II PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP   02073.818.950  
1 Đỗ Minh Thúy Trưởng phòng 0988.594.988 dominhthuytq@gmail.com
2 Cao Thị Minh Nguyệt Thủ quỹ 0915.148.400 caominhnguyet1978@gmail.com
3 Phạm Viễn Đông Lái xe 0988.477.599