STTVăn bảnTải về
91Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
92Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
93Quyết định 315/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
94Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước  
95Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
96Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT DOANH NGHIỆP
97Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
98Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
99Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
100Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
101Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
102Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT XÂY DỰNG
103Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội : Luật đấu thầu
104Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
105Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung