STTVăn bảnTải về
1Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
2Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
3Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
4Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
5Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
6Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
7Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
8Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tập trung cấp quốc gia
9Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về danh mục tài sản mua sắm thường xuyên cấp quốc gia
10Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 BỘ TÀI CHÍNH hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
11Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
12Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: BỘ LUẬT DÂN SỰ  
  
13Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
14Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
15Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng