STTVăn bảnTải về
16Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
17Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
18Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
19Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
20Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
21Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
22Thông tư số 2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
23Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
24Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
25Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
26Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
27Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
28Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
29Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
30Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng