STTVăn bảnTải về
76Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
77Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
78Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
79Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
80Công văn 10254/BTC-ĐT 2015 tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng
81Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
82Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
83Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
84Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
85Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
86Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa  
87Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/20154 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
88Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp  
  
89Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
90Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng