STTVăn bảnTải về
106Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
107Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày 21/08/2012 Bộ NN&PTNT V/v ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo GS, đánh giá đầu tư các DAĐT bằng nguồn vốn
108Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/08/2012 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
109Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động
110TCVN số TCVN 8819 - 2011 ngày 05/12/2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
111 Luật số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội LUẬT KHIẾU NẠI
112Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quôc Hội LUẬT TỐ CÁO
113Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
114Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
115TCVN số 22TCN 263 - 2000 ngày 1/6/2000 Quy trình khảo sát đường ô tô
116TCVN số 22TCN 262-2000 ngày 01/06/2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu
117TCVN số TCVN 4054 - 2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
118TCVN số TCVN 7025 - 2002 Đường ô tô lâm nghiệp - Yêu cầu thiết kế
119TCVN số TCVN 10380 - 2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế
120TCVN số TCVN 5729 - 2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế