STTVăn bảnTải về
1Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
2Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
3Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
4Thông tư số 2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
5Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
6Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
7Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
8Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
9Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
10Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
11Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
12Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
13Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
14Thông tư số 2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
15Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của BKHĐT Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước