STTVăn bảnTải về
1Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020
2Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019
3Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
4Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
5Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin
6Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: BỘ LUẬT DÂN SỰ  
  
7Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Kế toán
8Luật số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
9Luật số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng
10Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
11Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
12Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
13Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
14Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT DOANH NGHIỆP
15Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI