Danh bạ điện thoại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
I LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ      
1 Lê Hải Hùng Giám đốc   haihungtq@gmail.com
2 Nguyễn Khánh Tịnh Phó Giám đốc   nkhtinh77@gmail.com
II PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP   02073.818.950  
1 Đỗ Minh Thúy Trưởng phòng   dominhthuytq@gmail.com
2 Cao Thị Minh Nguyệt Thủ quỹ 0915.148.400 caominhnguyet1978@gmail.com
3 Phạm Viễn Đông Lái xe 0988.477.599  
4 Hoàng Phi Hồng Văn thư 0355478358  
III PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH   02073.818.850  
1 Phan Đức Thuận Trưởng phòng   thuansnntq@gmail.com
2 Nguyễn Thành Đức Phó Trưởng phòng   thanhductq@gmail.com
3 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Kế toán thường xuyên 0979.687.639 hoahip.hvnh@gmail.com
4 Nguyễn Thị Mai Phương Kế toán dự án 01658064982 maiphuongtq1991@gmail.com
5 Nguyễn Thùy Trang Kế toán    
IV PHÒNG KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH      
1 Lương Văn Cường Trưởng phòng   luongcuong2@gmail.com
2 Phạm Thanh Khang Phó trưởng phòng   khangtltq@gmail.com
3 Nguyễn Văn Đông Quản lý an toàn môi trường 0911.666.331 dongtq1990@gmail.com
4 Nguyễn Tuấn Anh Quản lý đấu thầu, 
hợp đồng
0979.456.102 ntuanhtq@gmail.com
5 Phạm Thị Hồng Kỹ thuật 0973.358.451 phamhong1121987@gmail.com
V PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN      
1 Lê Quang Thuận Trưởng phòng   lequangthuantq@gmail.com
2 Vũ Ngọc Thế Phó trưởng phòng   ngocthe36@gmail.com
3 Nguyễn Minh Hải Kỹ thuật 0986.451.199 minhhaitvtltq@gmail.com
4 Phạm Duy Phương Bồi thường 01205.886.664 phamduyphuong81@gmail.com
5 Nguyễn Bình Minh Kỹ thuật 0915.535.741 binhminh0801@gmail.com
6 Trần Mạnh Hà Kỹ thuật 0913.250.962 tranmanhha86@gmail.com
7 Hoàng Thùy Linh Kỹ thuật 0973217222  
8 Ngô Thị Chuyên Kỹ thuật 0886268475  
9 Đặng Hải Linh Kỹ thuật 0989641001  
10 Ma Thị Đầm Dự toán 01656.097.559 dammt1991@gmail.com
11 Trần Thành Tuyên Kỹ thuật 01248544999 tuyen1095@gmail.com