Bộ máy lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

 

ÔNG LÊ HẢI HÙNG
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ

 

 

 

ÔNG NGUYỄN KHÁNH TỊNH 

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ

 

ÔNG PHAN ĐỨC THUẬN
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

ÔNG LƯƠNG VĂN CƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - 
THẨM ĐỊNH

ÔNG LÊ QUANG THUẬN
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ
DỰ ÁN

BÀ ĐỖ MINH THÚY
TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

ÔNG NGUYỄN THÀNH ĐỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

ÔNG PHẠM THÀNH KHANG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KY THUẬT - THẨM ĐỊNH

ÔNG VŨ NGỌC THẾ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN