STTVăn bảnTải về
1Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
2Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
3Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
4Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)  
5Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
6Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
7Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù  
8Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
9Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
10Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
11Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 BỘ XÂY DỰNG quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
12Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
13Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng