STTVăn bảnTải về
1Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
2Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của BKHĐT Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
3Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
4Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
5Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
6Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
7Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
8Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
9Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ : Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
10Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
11Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp  
  
12Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
13Quyết định 315/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
14Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
15Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày 21/08/2012 Bộ NN&PTNT V/v ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo GS, đánh giá đầu tư các DAĐT bằng nguồn vốn