STTVăn bảnTải về
61Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về danh mục tài sản mua sắm thường xuyên cấp quốc gia
62Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 BỘ TÀI CHÍNH hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
63Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tập trung cấp quốc gia
64Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
65Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
66Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
67Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
68Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
69Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: BỘ LUẬT DÂN SỰ  
  
70Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Kế toán
71Luật số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
72Luật số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng
73Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ : Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
74Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng : Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
75Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh