STTVăn bảnTải về
1Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
2Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/08/2012 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
3TCVN số TCVN 8819 - 2011 ngày 05/12/2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
4TCVN số 22TCN 263 - 2000 ngày 1/6/2000 Quy trình khảo sát đường ô tô
5TCVN số 22TCN 262-2000 ngày 01/06/2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu
6TCVN số TCVN 4054 - 2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
7TCVN số TCVN 7025 - 2002 Đường ô tô lâm nghiệp - Yêu cầu thiết kế
8TCVN số TCVN 10380 - 2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế
9TCVN số TCVN 5729 - 2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế
10TCVN số TCVN 4447 - 2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
11TCVN số TCVN 9436 -2012 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
12TCVN số TCVN 8857 - 2011 Lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
13TCVN số TCVN 8859 - 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
14TCVN số TCVN 9504 - 2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công và nghiệm thu
15TCVN số 22 TCN 211 - 2006 Áo đường mềm - Yêu cầu thiết kế