Vị trí, chức năng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

1. Vị trí

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tô chức, sô lượng người làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh; sự quản lý hoạt động và hướng dân, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chức năng

a. Là Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao; nhận ủy thác quản lý các dự an đầu tư xây dựng về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ các nguồn vốn hợp pháp khi đựợc yêu cầu; tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát các công trình theo quy đinh của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

b. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

c. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

d. Thực hiện các chức năng khác khi được ủy ban nhân dân tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;

đ. Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng cong trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

e. Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.