STTVăn bảnTải về
1Nghị định số 55/2021/CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
3Nghị định số 54/2021/CP ngày 21/05/2021 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
4Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
5Nghị định số 50/2021/CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
6Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
7Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
8Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
9Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
10Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ : Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
11Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
12Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
13Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/20154 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
14Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
15Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng