STTVăn bảnTải về
31Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
32Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
33Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
34Thông tư số 2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
35Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của BKHĐT Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
36Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
37Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
38Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)  
39Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
40Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
41Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
42Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
43Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
44Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
45Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình