Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn bãi Tình Húc (từ cọc TH27 đến cọc TH27+71m, giai đoạn 3)

Số TBMT 20171111413   -   00 Ngày đăng tải  15/11/2017 15:18
 Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo  Xây lắp
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn bãi Tình Húc (từ cọc TH27 đến cọc TH27+71m, giai đoạn 3)
 Phân loại Dự án đầu tư
 Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 Nguồn vốn Vốn Trái phiếu Chính phủ
 Bên mời thầu Z034933 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 Chủ đầu tư  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ 21/11/2017 - 09:00 Đến ngày  01/12/2017 - 09:00
 Địa điểm Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 Điện thoại liên hệ 0273818950 - 0979456102
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 01/12/2017 - 09:30
 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh ngân hàng
 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo 40.000.000 VND
 Số tiền bằng chữ Bốn mươi triệu đồng chẵn
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn bãi Tình Húc (từ cọc TH27 đến cọc TH27+71m, giai đoạn 3)
 Hồ sơ mời thầu