STTVăn bảnTải về
1Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
2Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
3Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
4Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
5Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 26/05/2021 Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
7Nghị định số 55/2021/CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
8Nghị định số 54/2021/CP ngày 21/05/2021 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
9Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
10Nghị định số 50/2021/CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
11Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
12Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
13Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020
14Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/06/2019 Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
15Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019