Triển khai thực hiện Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủvềthực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, ngày 01-04-2020, 14:25

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 892/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý dự án đã ban hành văn bản số 264/DANN-KTTĐ để tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19

Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT yêu cầu viên chức, người lao động (VCLĐ) trong đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Ban quản lý dự án đã đề ra và đặc biệt tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 892/UBND-KGVX ngày 31/3/2020.

2. Chấp hành và tuyên truyền phổ biến tới người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu...; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. VCLĐ phải tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cộng đồng.

3. Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, VCLĐ chủ động bố trí máy tính, phương tiện, tài liệu...vv làm việc tại nhà (trường hợp không có máy tính cá nhân được phép sử dụng máy tính cơ quan); sử dụng công nghệ thông tin trao đổi công việc trên hòm thư điện tử hoặc trao đổi trực tuyến. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại cơ quan.

Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho VCLĐ và quán xuyến công việc của phòng đảm bảo không ảnh hướng đến kế hoạch chung của cơ quan, báo cáo kết quả công việc với lãnh đạo Ban quản lý dự án vào cuối giờ làm việc hàng ngày, trường hợp cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến ngay qua điện thoại, email để kịp thời chỉ đạo. VCLĐ chủ động lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc được giao, báo cáo kết quả công việc với trưởng phòng vào cuối giờ sáng, chiều hàng ngày qua hòm thư điện tử, trường hợp cần thiết phải báo cáo ngay để hoàn thành tốt công việc.

4. Giao phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu cử cán bộ trực cơ quan trong giờ hành chính để xử lý công việc theo quy định. Trong đó phải lập sổ theo dõi, ghi chép cụ thể: Tên khách đến liên hệ công việc, VCLĐ đến làm việc, giờ đến, giờ về, nội dung công việc, đo nhiệt độ thân nhiệt cơ thể.

Chủ động liên hệ với đơn vị đủ điều kiện thực hiện phun khử trùng cơ quan, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho VCLĐ.

Nguyễn Văn Đông