Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựán hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Tư vấn Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Vốn ngân sách địa phương Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 3 năm 2020 Trọn gói 30 Ngày
2 Tư vấn Gói thầu số 02: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Vốn ngân sách địa phương Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2020 Trọn gói 30 Ngày
3 Tư vấn Gói thầu số 03: Điều tra, khảo sát lập phương án dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ công trình Vốn ngân sách địa phương Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2020 Trọn gói 15 Ngày
4 Xây lắp Gói thầu số 04: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ công trình Vốn ngân sách địa phương Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2020 Trọn gói 45 Ngày
5 Tư vấn Gói thầu số 05: Đo đạc bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Vốn ngân sách địa phương Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2020 Trọn gói 30 Ngày
6 Tư vấn Gói thầu số 06: Giám sát khảo sát xây dựng công trình Vốn ngân sách địa phương Tự thực hiện, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2020 Trọn gói 30 Ngày