Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 
Số KHLCNT  20190757915 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  22/07/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  103/QĐ-DANN
Tổng mức đầu tư  20.000.000.000 VND
Ngày đăng tải  22/07/2019
 

[Số gói thầu : 1 ]

 
STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh T.Quang Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 11/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 28/01/2019). Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày