Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, ngày 21-02-2020, 15:45

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 209/UBND-KGVX ngày 05/02/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 209/UBND-KGVX ngày 05/02/2020 về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, viên chức, người lao động (VCNLĐ) trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những bài học kinh nghiệm và chủ trương, định hướng lớn của Đảng. Từ đó củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận và huy động sự đóng góp trí tuệ của đảng viên, VCNLĐ vào các văn kiện của Đảng, cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền vận động đảng viên, VCNLĐ trong đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải tuân thủ đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng các cấp, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có hệ thống, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, không phô trương, hình thức, lãng phí góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM, XUYÊN SUỐT TỪ NĂM 2020-2021

1. Tuyên truyền về giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của đảng viên, VCNLĐ trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

2. Tuyên truyền sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

4. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đảng viên, VCNLĐ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

5. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

6. Tuyên truyền các chương trình, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

7. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin được báo chí và dư luận quan tâm nhằm đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận xã hội.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

1.1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền trước Đại hội: Từ tháng 01/2020 đến trước ngày Đại hội

Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và trình Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của đảng viên, VCNLĐ trong đơn vị vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy chi bộ trong 3 năm (2017-2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên. Tuyên truyền hoạt động và kết quả Đại hội các cấp, các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

b) Tuyên truyền trước ngày và trong thời gian Đại hội: Từ đầu tháng 10/2020 đến khi bế mạc Đại hội

Tiếp tục tuyên truyền sự ra đời, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tự nổi bật của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội.

Thông tin, tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thành tích của cơ quan, kết quả thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ đề và phương châm chỉ đạo, vị trí, ý nghĩa của Đại hội. Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng. Các hoạt động của Đại hội; các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra.

c) Nội dung tuyền sau Đại hội

Tuyên truyền hoạt động của đơn vị chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thành tự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2015-2020.

1.2. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền miệng

Đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị thực hiện tuyên truyền các nội dung trên tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ, cơ quan trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện thông báo nhanh kết quả Đại hội tới đảng viên, VCNLĐ trong đơn vị.

 b) Tuyên truyền trên Trang thôn tin điện tử của đơn vị

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của đơn vị mở chuyên mục duy trì thường xuyên việc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, thực hiện đăng tải các dự thảo văn kiện Đại hội; lựa chọn đăng tải các ý kiến tiêu biểu, tâm huyết của Đảng viên, VCLĐ trong đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên cập nhập các thông tin về diễn biến và kết quả Đại hội trên chuyên mục tuyên truyền về Đại hội.

c) Tuyên truyền, cổ động trực quan

Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hoặc bảng điện tử tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (kiểm tra, thay mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu).

Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí khuôn viên cơ quan đảm bảo sạch, đẹp.

d) Tuyên truyền trên mạng xã hội

 Vận động đảng viên, VCNLĐ trong đơn vị tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các bài viết ý nghĩa về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch hồ Chí Minh; các thông tin tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động và kết quả Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh; các thông tin tích cực, ý nghĩa của Đại hội trên các trang mạng xã hội.

1.3. Các hoạt động chào mừng, hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ký hoàn thành Hạng mục công trình đường liên vùng cam từ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đi xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cở sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

2. Tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

2.1. Trước thời điểm diễn ra Đại hội

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội

Truyên truyền về chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội. Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng. Các hoạt động của Đại hội; các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương.

2.3. Sau thời điểm diễn ra Đại hội

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp treo 01 băng rôn, khẩu hiệu hoặc bảng điện tử tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kiểm tra, thay mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu. Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan.

2. Phòng Quản lý dự án tập trung đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng Hạng mục công trình đường liên vùng cam từ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đi xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cở sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trước 31/12/2020.

3. Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phong trào thể dục thể thao chào mừng Đại hội và thành công của Đại hội.

4. Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban lập chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

5. Phòng Kỹ thuật - thẩm định chủ trì phối hợp với tổ chức đoàn thể trong đơn vị tham mưu việc tuyên truyền theo kế hoạch; kiểm tra, theo dõi và định kỳ đánh giá, báo kết quả thực hiện theo đúng  quy định./.