Cập nhật nội dung trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý dự án về các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020

Thứ sáu, ngày 14-02-2020, 11:14

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT giao, phòng Kỹ thuật - Thẩm định đã cập nhật một số nội dung trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý dự án về các văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT giao, phòng Kỹ thuật - Thẩm định đã lập chuyên mục “Văn bản pháp luật”, nội dung cập nhật danh mục các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong quản lý dự án đã và chuẩn bị có hiệu lực (http://bqldanntuyenquang.gov.vn/vb-phap-luat.html).

Các nội dung trên sẽ được cập nhật thường xuyên, định kỳ hằng tháng. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định đề nghị các phòng chuyên môn theo dõi, nghiên cứu, áp dụng thực hiện trong nhiệm vụ quản lý dự án đảm bảo đúng quy định./.

Nguyễn Văn Đông