Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang

Số KHLCNT  20190757204 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  19/07/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  722/QĐ-UBND
Tổng mức đầu tư  251.550.000.000 VND
Ngày đăng tải  22/07/2019
 

[Số gói thầu : 3 ]

 
STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và điều tra khảo sát lập phương án xử lý mối Tiểu dự án 2 Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS) D33, trong nước, sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 120 Ngày
2 Tư vấn Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Tiểu dự án 2 Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
3 Tư vấn Gói thầu số 03: Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ Tiểu dự án 2 Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày