Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình hồ chứa Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Xây lắp Gói thầu số 01: Thi công khoan phụt chống thấm Vốn trung ương bổ sung có mục tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2020 Trọn gói 60 Ngày
2 Xây lắp Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình Vốn trung ương bổ sung có mục tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2020 Trọn gói 140 Ngày
3 Tư vấn Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình Vốn trung ương bổ sung có mục tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2020 Trọn gói 140 Ngày
4 Phi tư vấn Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình Vốn trung ương bổ sung có mục tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2020 Trọn gói 500 Ngày