Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp đảm bảo an toàn đoạn đê thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Xây lắp Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang và vốn ngân sách tỉnh. Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 9 năm 2020 Trọn gói 90 Ngày
2 Tư vấn Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang và vốn ngân sách tỉnh. Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 9 năm 2020 Trọn gói 90 Ngày
3 Phi tư vấn Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng công trình. Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang và vốn ngân sách tỉnh. Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 9 năm 2020 Trọn gói 15 Tháng