Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ ba, ngày 06-06-2023, 16:27

Căn cứ khoản 3, Điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại đơn vị, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Lê Hải Hùng

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0913019417

- Địa chỉ e-mail: haihungtq@gmail.com

- Địa chỉ: 150 đường Xuân Hòa, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Đông