Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thứ tư, ngày 17-08-2022, 13:56

Thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 29/7/2022 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chi bộ Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

  Hội nghị được diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 16/8/2022 đến ngày 17/8/2022) tại hội trường Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

  Chủ trì tổ chức Hội nghị là đồng chí Lê Hải Hùng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án. Đại biểu dự và thực hiện công tác giám sát đồng chí Ma Thị Kết - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tổng số đảng viên, viên chức, người lao động được triệu tập: 23/25 người (trong đó đảng viên 18/20 đồng chí; đồng chí Bí thư và Phó bí thư chi bộ đã tham gia Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh). Tham gia hội nghị có 23/23 người, đạt 100%.

 Hội nghị được thực hiện bằng hình thức xem video bài giảng của Báo cáo viên Trung ương.

 

 

Nguyễn Văn Đông