Về việc lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ hai, ngày 20-02-2023, 11:02

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến viên chức, người lao động

Nguyễn Văn Đông