Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 
Số TBMT 20190535870-00
Số hiệu KHLCNT 20190514274
Tên gói thầu Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang
Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán  486.000.000 VND
Giá gói thầu
          
486.000.000  VND
   
   
   
Tổng giá gói thầu    486.000.000  VND
Ngày quy đổi 07/05/2019
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự ánchè.pdf
 

 

 
Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long
Giá trúng thầu
          
485.000.000  VND
   
   
Tổng giá trúng thầu    485.000.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 40  Ngày
Văn bản phê duyệt 71/QĐ-DANN ngày 14/5/2019
Ngày phê duyệt 14/05/2019
Thời điểm hoàn thành 15/05/2019