Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Bồ Hòn, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang