Cập nhật một số Văn bản pháp luật

Thứ sáu, ngày 18-09-2020, 08:00

Một số Nghị định được ban hành trong tháng 8-9/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Một số Nghị định được ban hành trong tháng 8-9/2020:
- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

http://bqldanntuyenquang.gov.vn/thu-vien/van-ban-phap-quy.html

Nguyễn Văn Đông