Cập nhật một số Văn bản pháp luật

Thứ ba, ngày 02-02-2021, 15:38

Cập nhật nội dung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; Quyết định Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

1. Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Nội dung cụ thể như văn bản kèm theo: /media/files/2021/ND-06-2021-N%C4%90-CP.pdf

2. Ngày 20/01/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BXD Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021.

Nội dung cụ thể như văn bản kèm theo: /media/files/2021/QD65-BXD.pdf

3. Ngày 02/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Nội dung cụ thể như văn bản kèm theo: /media/files/2021/QD161-TTg.pdf

 

Nguyễn Văn Đông