LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (PHẠM VIỄN ĐÔNG VÀ NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG)

Thứ sáu, ngày 26-04-2024, 15:05

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc Quyết định kết nạp quần chúng Phạm Viễn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 26/4/2024, Chi bộ BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ kết nạp đồng chí Phạm Viễn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau một thời gian phấn đấu liên tục của quần chúng Phạm Viễn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương được sự giúp đỡ của tập thể chi bộ BQL dự án, các tổ chức đoàn thể và đảng viên chính thức trực tiếp giúp đỡ (Đỗ Minh Thúy, Nguyễn Thành Đức). Sau quá trình chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định đến hôm nay (ngày 26/4/2024) được sự nhất trí của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT rất vinh dự tổ chức lễ kết nạp cho quần chúng Phạm Viễn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt cho Ban Chi uỷ chi bộ BQL dự án, đồng chí Lê Hải Hùng - Bí thư Chi bộ đã quán triệt rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên tới đồng chí Nguyến Văn Tuyên nói riêng và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ nói chung theo quy định tại điều 2 và điều 3 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Phạm Viễn Đông và Nguyễn Thị Mai Phương kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam phải trải qua thời kỳ dự bị là 12 tháng tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp (từ ngày 26/4/2024 đến ngày 26/4/2025) Trong thời gian dự bị Chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên Đỗ Minh Thúy, Nguyễn Thành Đức tiếp tục giúp đỡ các đồng chí trong thời gian là đảng viên dự bị.

Nguyễn Văn Đông