Gói thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang

Số KHLCNT  20190514274 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  07/05/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  68/QĐ-DANN
Tổng mức đầu tư  105.000.000.000 VND
Ngày đăng tải

 07/05/2019

 

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang Vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 5 Năm 2019 Trọn gói 40 Ngày