Hạng mục công trình đường liên vùng cam từ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đi xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 
Số KHLCNT  20190556164 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Hạng mục công trình đường liên vùng cam từ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đi xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  17/05/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  491/QĐ-UBND
Tổng mức đầu tư  84.981.986.000 VND
Ngày đăng tải  22/05/2019
 
 

[Số gói thầu : 4 ]

 
STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây lắp Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Tháng 5 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 540 Ngày
2 Tư vấn Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 5 Năm 2019 Trọn gói 540 Ngày
3 Phi tư vấn Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 5 Năm 2019 Trọn gói 30 Tháng
4 Tư vấn Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán hạng mục công trình Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2021 Trọn gói 45 Ngày