Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ năm, ngày 21-12-2017, 11:21

1. Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

2. Địa điểm đầu tư: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang.

4. Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện Thăng Long.

5. Phê duyệt điều chỉnh dự án:

5.1. Điều chỉnh dự án:

5.1.1. Điêu chỉnh không thực hiện 02 hạng mục: Hệ thống điện chiểu sáng đỉnh đập, hệ thống quan trắc.

5.1.2. Bổ sung hạng mục Nhà quản lý cấp IV, diện tích 50 m2.

5.2. Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác được giữ nguyên như hồ sơ dự án được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 1183/QĐ-ƯBND ngày 21/9/2015.

6. Tổng mức đầu tư duyệt điều chỉnh: 47.978.088.000 đồng (Bổn mươi bảy tỷ, chỉn trăm bảy mươi tám triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

STT

Nội dung

TMĐT được duyệt theo Quyết định 1183/QĐ-UBND (đồng)

Tổng mức đầu tư duyệt điều chỉnh (đồng)

1

Chi phí xây dựng:

40.276.963.000

34.956.061.000

2

Chi phí đền bù GPMB:

815.542.000

815.542.000

3

Chi phí thiết bị:

435.445.000

435.445.000

4

Chi phí quản lý dự án:

705.065.000

624.499.000

5

Chi phí tư vẩn ĐTXD:

9.513.218.000

5.682.969.000

6

Chi phỉ khác:

1.215.623.000

1.764.779.000

7

Chi phí dự phòng:

6.257.558.000

3.698.793.000

 

Tổng cộng

59.219.414.000

47.978.088.000

7. Nguôn vốn đâu tư: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước (Trong đó, bao gôm nguon kinh phí sửa chữa các công trình thiết yếu, cấp bách do Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang quản lý sử dụng để chuẩn bị đâu tư và lập các báo cáo chính sách an toàn theo yêu cầu của nhà tài trợ)

8. Hình thức quản lý và thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2017.