Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp thực hiện chương trình giúp đỡ hộ gia đình khó khăn, neo đơn, ốm đau tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Chủ nhật, ngày 11-09-2022, 14:33

Ngày 11/9/2022, thực hiện hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Chi đoàn thành niên cơ sở kết hợp Chi bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT thực hiện chương trình giúp đỡ hộ gia đình khó khăn, neo đơn, ốm đau Dương Văn Trí, thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình xây dựng nhà ở do UBND xã Hồng Quang chủ trì tổ chức.

Trần Thành Tuyên