Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp thực hiện chương trình đắp lề đường đảm bảo an toàn giao thông xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Thứ hai, ngày 10-04-2023, 07:54

Ngày 09/4/2023, thực hiện hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp thực hiện chương trình đắp lề đường đảm bảo an toàn giao thông nông thôn do UBND xã Hồng Quang chủ trì tổ chức.

Nguyễn Văn Đông