Thi công xây dựng truyến đường lâm nghiệp xã Tân An, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Số TBMT 20171018956   -   00 Ngày đăng tải  26/10/2017 16:28
 Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo  Xây lắp
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Gói thầu Thi công xây dựng truyến đường lâm nghiệp xã Tân An, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang
 Phân loại Dự án đầu tư
 Tên dự án Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang
 Nguồn vốn Vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z034933 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 Chủ đầu tư  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ 01/11/2017 - 09:00 Đến ngày  11/11/2017 - 09:00
 Địa điểm Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnhTuyên Quang
 Điện thoại liên hệ 0273818950 - 0979456102
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 11/11/2017 - 09:10
 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh ngân hàng
 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo 47.138.110 VND
 Số tiền bằng chữ Bốn mươi bảy triệu một trăm ba mươi tám nghìn một trăm mười đồng chẵn
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây dựng tuyến đường Lâm nghiệp xã Tân An, huyện Chiêm Hóa thuộc Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
 Hồ sơ mời thầu