Trên những công trình giao thông


  • Đường nội đồng tại thôn Nhùng, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

  • Công nhân thi công trên công trình Dự án đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca bắc qua sông Lô.

  • Người dân thôn Thọ, xã Phù Lưu (Hàm Yên) làm đường giao thông nội đồng.

  • Công trình cầu phao Thanh Tương bắc qua sông Gâm, nối thôn Cổ Yểng với thôn Bắc Danh và Nà Coóc, xã Thanh Tương (Nà Hang) đã được đưa vào khai thác, sử dụng tháng 10-2016.